اما به طور كلی فاراك در محدوده ای قرار دارد كه بسیار حساس است و دانش بنیادی راهگشای ما خواهد بود .اما آن چه كه برایم مسلم است ، قدرت صنایع تجهیزاتی در سال 92 است .در صورتی كه در چند هفته آتی الگو های صعودی با قطعیت شكل بگیرند توان فاراك مثال زدنی خواهد بود .


خط میانی چنگال هنوز به عنوان مقاومت-حمایت نقش آفرینی می كند .اما خاصیت خمایتی آن برتری دارد .در صورت یك جهش + ادامه ی حركت تا محدوده ی كانال بالایی دور از انتظار نیست .اما بر اساس محاسبات هارمونیك فیبوناچی 320 مقاومتی برای موج 3 به حساب می آید .در صورت شكست این مقاومت خیل عظیمی از چارتیست ها سرازیر این سهم خواهند شد و موج 3 بزرگ آن بسیار زیبا خواهد بود .
موفق و پیروز باشید